Úvod Profil Produkty Prodej Služby Aktuality Kariéra Kontakty

MVK Chomutov 2023 30 let KERAMOST, a.s. Spring Star Show 2020 Velký test steliv 2020 Truck Trial - Braňany u Mostu, 29.4. a 30.4. 2023 23. Bentonitová konference Metal Kielce 2018 Mezinárodní výstava koček 2019 Výstava koček opět v Mostě 22. Bentonitová konference 21. Bentonitová konference Velký test steliv Výstava koček v Mostě Redesign obalů steliv pro kočky 20. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2016 Novinka - lehčené stelivo Provoz Malé Chvojno zrušen 19. Bentonitová konference FOND-EX 2014 Mezinárodní výstava koček v Mostě 2015 Jsme členy Těžební unie 18. Bentonitová konference Mezinárodní výstava koček 2014 Bentonitová konference 2013 20 let pod logem KERAMOST, a.s. Mezinárodní výstava koček 2013 Spuštěn nový portál steliv! FOND-EX 2012 Proč se (ne)bát toxoplasmózy? Štěpení KERAMOST, a.s. Bentonitová konference 2012 Křest brožury Jak se sází strom 2011 Bentonitová konference 2011 Mezinárodní výstava koček 2012 Bentonitový zpravodaj Sen zvířat 2011 Velký test steliv 2010 Aerodrom Most Propet 2011

18. Bentonitová konference

Letošní Bentonitová konference, uspořádaná akciovou společností byla již osmnáctá v pořadí a oproti minulým ročníkům se poprvé uskutečnila v zázemí hotelu Na Ostrově v Berouně ve dnech 10. a 11. června 2014. Hlavním cílem samozřejmě zůstává informovat o novinkách, problémech a teoretických i praktických řešení ve slévárenské praxi ve formě vybraných přednášek a témat k diskuzi. Pozvání na konferenci přijalo 40 hostů. Po prezenci proběhlo dle plánovaného harmonogramu oficiální zahájení. Ředitel společnosti, Ing. Jiří Fíla přivítal veškeré hosty včetně jmenování těch nejdůležitějších. Před slavnostním přípitkem informoval hosty konference o významném jubileu, jelikož akciová společnost KERAMOST, a.s. v tomto roce slaví již 20 let pod svým obchodním jménem.

Po společném obědě se hosté přesunuli do obce Komárov, kde byla připravena odborná exkurze do slévárenského provozu firmy BUZULUK a.s. a do Železářského a slévárenského muzea. Za pomoc, organizaci a poutavý výklad na exkurzi patří velké díky zástupcům vedení firmy BUZULUK a.s., jmenovitě panu Miloši Dlouhému, Ing. Františku Mračkovi a Ing. Pavlu Rydrychovi.

V odpoledních hodinách probíhal blok odborných přednášek dle níže uvedeného harmonogramu (kompletní znění je součástí vydaného sborníku přednášek, který obdrželi všichni hosté konference):

1) Josef Duda – Příspěvek ke zhodnocení životního díla

přednášel Ing. Jiří Fošum (SAND TEAM, spol. s r.o.)

Josef Duda pocházel z malé vesnice Tisek u Pravonína pod Blaníkem, vystudoval gymnasium v Benešově u Prahy a pak chemickou průmyslovou školu v Křemencově ulici v Praze. Slévárenskou praxi začal v Metazu Týnec nad Sázavou společně s Václavem Buzkem, od kterého převzal v r. 1963 vedení pískové laboratoře v závodě Slévárny ČKD v Praze – Vysočanech. Měl pak na starosti formovací materiály pro slévárnu oceli, šedé litiny a neželezných kovů. Od roku 1963 byl též význačným členem celostátní odborné komise pro formovací látky – KOFOLA, ve které aktivně pracoval prakticky až do svých posledních dní. Po skončení výroby v závodě Slévárny ČKD v Praze dal Josef Duda své celoživotní zkušenosti z oblasti bentonitových směsí k dispozici akciové společnosti KERAMOST, kde pomohl aplikovat řadu zkušebních metod v laboratoři (např. stanovení termostability bentonitů) i postupů při výběru ložisek bentonitů, produkci hybridních bentonitů atd. Kromě desítky článků v časopise Slévárenství byl autorem řady přednášek na slévárenských seminářích, konferencích a školeních pracovníků laboratoří, přípraven formovacích hmot a technologů.

2)  Spojení informačního systému SAP s metodikou oživování podle modelů v JMA Hodonín

přednášel Ing. Josef Obrtlík (Jihomoravská armaturka, s.r.o.)

Spojením metodiky výpočtu řízeného oživování s informačním systémem SAP zjišťujeme požadované parametry dávkování přísad do formovací směsi v reálném čase. Přitom veškeré výpočty provádí informační systém, včetně zjišťování potřebných charakteristik odlitku, téměř bez zásahu pískového metalurga. Vypočtené dávkování přísad se zaznamenává v licím plánu. Při formování odlitku se formovací směs oživuje podle vypočtených přísad. Pískový metalurg vyhodnocuje složení směsi. Po nežádoucí změně složení směsi změní výpočtové parametry tak, aby se směs vrátila do požadovaného složení. Od zavedení výše popsaných úkonů jsou zásahy do řízení minimální. Změna koeficientu „bentonit na tekutý kov“ se provádí jedenkrát za 2 až 3 měsíce. Stejně tak koeficient „nový písek na tunu tekutého kovu“ měníme jedenkrát za cca 6 měsíců. Jednotná bentonitová směs je v rovnováze a  má optimální složení. Pískové vady jsou na úrovni 2 až 3 %-ních bodů.

3) Experimentální měření plynotvornosti formovacích materiálů

přednášel Ing. Jiří Machuta, Ph.D. (TU v Liberci)

Přednášející popisuje původní a nově zkonstruované měřící zařízení plynotvornosti s porovnáním efektivity měření sledovaných hodnot. Ve slévárenské praxi formy a jádra obsahují velké množství dalších látek, které doprovázejí např. ostřivo. Tyto látky se při tepelném zatížení rozkládají, čímž přispívají k tvorbě uvolňovaných plynů. Vzniká dehydratace pojiva směsi, tepelná disociace vodní páry, tepelná disociace uvolněných plynů, suchá destilace a spalování organických látek, karbonizace uhlíkových přísad, spalování organických látek, tepelný rozklad minerálů atd. Co se týče plynotvornosti samotných pojiv, plynotvornost jílových směsí není tak výrazná jako u pojiv na bázi organických látek (jako jsou např. pryskyřice). Pryskyřice jsou pojivové systémy jádrových směsí a sledování jejich plynotvornosti je pro slévárenskou praxi významné, neboť jsou velmi často značně tepelně namáhány tekutým kovem.

4) Praktické použití progresivního způsobu oživování bentonitové formovací směsi novým bentonitem

přednášel Pavel Picek (KERAMOST, a.s.)

Nejnovější verze simulačního softwaru MAGMA5 od firmy MAGMA GmbH umožňuje mimo jiné, stanovit jaké množství komplexní formovací směsi bude tepelně zasaženo určitou teplotou vlivem přestupu tepla z odlévaného kovu do pískové formy a tím následně výpočtem stanovit i množství bentonitu poškozeného působením degradačních teplot. Pro praktické využití výpočtu tepelně degradovaného bentonitu byla zvolena slévárna UNITHERM, s.r.o. Jablonec nad Nisou používající bentonit z produkce firmy KERAMOST a.s. Simulace degradace formovací směsi byla provedena na odlitku límce pro originální hliníkový disk historického závodního vozu do pískové formy. Po přepočtu procent zasažené směsi teplotou 700°C a vyšší na hmotnosti směsi, hmotnosti zasaženého bentonitu a hmotnosti potřebného nového bentonitu k oživení dávky do mísiče bylo konstatováno, že by bylo třeba oživit jednu mísící dávku na tento odlitek 0,29g nového bentonitu. Proto není téměř nutné formovací směs oživovat z důvodu tepelné degradace bentonitu. Je tedy možné teoreticky snížit dávkování bentonitu až o 50%. Bentonit je tedy třeba dodávat pouze na přidané nové ostřivo a z důvodu ostatních poškození a ztrát.

Pozdně odpolední a večerní program setkání probíhal v uvolněné neformální atmosféře a v družném hovoru účastníků na různá technická a obchodní témata. Následující den konference byl věnován privátním konzultacím s našimi odbornými pracovníky, kteří byli připraveni podat veškeré potřebné informace a zodpovědět dotazy týkající se konkrétních technologických problémů.

Věřím, že letošní ročník Bentonitové konference splnil veškerá očekávání. Rád bych všem hostům poděkoval za aktivní účast a profesionální přístup. Věřím, že se s Vámi opět setkáme - třeba již na Mezinárodním slévárenském veletrhu FOND-EX v Brně.

Ing. Jan Protivínský
vedoucí marketingu

Fotogalerie

Přednáška Ing. Josefa Obrtlíka Exkurze - slévárna  BUZULUK a.s., Komárov


copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz